Daugavpils novads, Medumu pagasts, Noras

Apbūves zeme Šķirsteņu un Lielā Ilgas ezera krastā

Cena

215 000 €

Zeme

117 000 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Pārdod divus zemes gabalus Šķirsteņu ezera un Lielā Ilgas ezera krastā ar kopējo platību 11,7 ha.
Īpašuma sastāvs:
-Zemes gabala (kadastra apzīmējums 44720020086) platība 5 ha, 205 m krasta līnija;
-Zemes gabala (kadastra apzīmējums 44720020090) platība 6,7 ha, 329 m krasta līnija.

Teritorijas funkcionālais zonējums: Lauksaimniecības teritorija (L), Mežu teritorija (M) un Ūdeņu teritorija (Ū):
Funkcionālās zonas Lauksaimniecības teritorija galvenā izmantošana:
-lauksaimnieciska izmantošana;
-viensētu apbūve;
- dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:
- vasarnīcu apbūve;
- dārza māju apbūve.
Funkcionālās zonas Mežu teritorija galvenā izmantošana:
- mežsaimnieciska izmantošana;
- tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve;
- sporta ēku un būvju apbūve;
- tūristu un atpūtas iestāžu apbūve;
- viensētu apbūve.
Funkcionālajā zonā Ūdens teritorija ir atļauta tikai tāda izmantošana, kura nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības nosacījumiem.
Zemes vienības minimālā platība 3000 m2. Maksimālais stāvu skaits apbūvei - 2 stāvi un mansarda stāva izbūve. Ja būvniecība tiks veikta meža teritorijā jāveic meža zemes transformācija.

Apbūves blīvums:
-Dzīvojamās apbūves blīvums nav lielāks par 30%;
-Pārējai apbūvei – līdz 60%.
Aizsargjoslas:
-Aizsargājamo ainavu apvidus ''Augšzeme'' - 4,99 ha, 100%;
-Dabas parks ''Medumu ezeraine'' – 4,99 ha, 100%;
-Aizsargjoslas gar līdz 20kV elektriskajiem tīkliem – 0,15 ha, 3%;
-Valsts autoceļu aizsargjoslas – 0,24 ha, 5%;
-Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 3,41 ha, 68%.
Piekļuve pie zemes īpašuma – Valsts vietējās nozīmes ceļš 696, ~ 4km līdz Medumiem un Valsts ceļam A13 (E262).

Iespējama maiņa: Rīga, Jūrmala, Daugavpils.

Broker image

Sazinies ar mums