Privātuma politika

Privātuma politika ir izstrādāta ar mērķi sniegt nepieciešamo informāciju fiziskām personām – klientiem un citiem potenciāliem pakalpojuma saņēmējiem, trešajām personām, par personas datu apstrādi, par apstrādes mērķiem, apjomu, termiņiem, kā arī personas tiesībām saistībā ar tās personas datu apstrādi.

Šī politika nosaka datus, kādus Starpnieks vāc par personu un apstrādā dažādos nolūkos, kā Starpnieks tos izmanto un kam uzņēmums atklāj šos datus.

Personas datu apstrādes pārzinis

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “IMMO LUXURY”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103247603, juridiskā adrese Rīgā, Strēlnieku ielā 1A-1, LV-1010, kas uz noslēgtā franšīzes līguma pamata pārstāv Latvia Sotheby`s International Realty (turpmāk saukts – ”Starpnieks”). Kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://latviasothebysrealty.com/kontakti/.

Informācija mūsu topošajiem klientiem, kā arī klientiem, kas no mums saņem pakalpojumus

Starpnieks apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma, klienta adrese, e-pasts, tālrunis) sekojošiem mērķiem:

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regula (VDAR). Personas datu apstrādi Starpnieks veic uz sekojoša tiesiska pamata:

Starpnieks neizpauž trešajām personām klientu personas datus, vai citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma sadarbības procesā un Starpnieka pienākums ir tos aizsargāt.

Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, juristiem, notāriem, grāmatvedības, IT un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti konkrēta pakalpojuma sniegšanā. Normatīvos aktos noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti Datu valsts inspekcijai, VID u.c. normatīvos aktos pilnvarotām institūcijām, tajā skaitā tiesu institūcijām. Tāpat personas dati būs pieejami uzņēmuma valdei, atbildīgiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneriem – notāriem, to palīgiem, kas iesaistīti mūsu pakalpojuma sniegšanas procesā, tāpat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzēji u. tml., nodrošinot Starpnieka un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu.

Atsevišķos gadījumos, kad to nosaka likums vai saņemta Jūsu piekrišana, mūsu rīcībā esošiem personas datiem var piekļūt pakalpojumu nodrošinātāji (datu apstrādātāji) ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas. Ja šāda nodošana tiks veikta, Starpnieks nodrošinās visas likumā noteiktās prasības, tajā skaitā pārbaudīs nosūtīšanas tiesiskumu un atbilstību līguma standarta klauzulām. Citos gadījumos tālāku datu nodošanu pieļauj tikai atsevišķi likumā noteikti gadījumi, piemēram, ja tas ir nepieciešams likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai konkrētu administratīvo procesu, regulatīvo procesu vai tiesvedību procesu sakarā.

Klienta personas datus mēs apstrādāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā ar klientu noslēgtais līgums vai līdz Jūsu piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšanai. Papildus tam  dokumentu glabāšana tiks turpināta laika posmā, kamēr līguma puses var celt prasības un aizstāvēs savas tiesiskās intereses tiesu institūcijās. Tāpat normatīvie akti saistībā ar naudas “atmazgāšanu” uzliek mums pienākumu likumā noteiktu termiņu glabāt informāciju, kas var saturēt personas datus.

Starpnieks dzēsīs Jūsu personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai, no visām informācijas sistēmām un datu nesējiem ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, kad izbeigsies apstrādes tiesiskais pamats.

Ja Jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam rodas grūtības identificēt klientu un mūsu iespējas sniegt pakalpojumu ir ierobežotas.

Informācija tiem, kas sazinās ar Starpnieku saistībā ar nekustamā īpašuma apskati

Ja Jūs esat sazinājies ar Starpnieku saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi, īri vai nomu un esiet piekritis Jūsu datu apstrādei, Starpnieks tos apstrādās sākotnēji uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.panta pirmās daļas (a) un (f) punktu pamata.  Mēs ar Jums sazināsimies, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati. Tāpat Starpnieks var lūgt Jūs parakstīt īpašuma apskates protokolus.

Pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas, apstrādāsim Jūsu personas datus, lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar Jums pa tālruni, lai piedāvātu Jums nekustamo īpašumu apskati.

Jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību.  Tiklīdz Jūs būsiet noslēdzis ar Starpnieku līgumu, uz jums pilnībā tiks attiecināts šīs Privātuma politikas punkts Nr. 2.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad konkrētais līgums būs noslēgts, ievērojot strīdu noilguma termiņu. Tiesvedības gadījumā dati tiks apstrādāti līdz šādas tiesvedības beigām (kad spriedums stājies likumīgā spēkā). Ja personas datu uzglabāšanu pieprasa Starpniekam saistošs likums, Starpnieks ievēros likuma prasības.

Ja personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, apstrādāsim tos līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu, ja vien nepastāvēs cits tiesisks pamats personas datu apstrādei.

Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar Jums par iespējamiem Jums interesējošiem Starpnieka sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, juristiem, notāriem, grāmatvedības, IT un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti konkrēta pakalpojuma sniegšanā. Normatīvos aktos noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti Datu valsts inspekcijai, VID u.c. normatīvos aktos pilnvarotām institūcijām, tajā skaitā tiesu institūcijas. Tāpat personas dati būs pieejami uzņēmuma vadībai, atbildīgie darbiniekiem un mūsu sadarbības partneriem – notāriem, to palīgiem, kas iesaistīti mūsu pakalpojuma sniegšanas procesā, juridisko pakalpojumu sniedzēji u. tml., nodrošinot Starpnieka un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu.

Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem

Katrai personai, kuras datus apstrādā Starpnieks, ir tiesības piekļūt saviem datiem – pieprasot izsniegt personas datu kopijas.

Tāpat Jūs varat prasīt labot tos, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi. Jūs varat atsaukt savu iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei, tomēr tā datu apstrāde, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma nezaudēs savu likumību. Tāpat Jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Tāpat Jums ir tiesības zināt citus jautājumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, kā piemēram, bet ne tikai, kā Starpnieks ir ieguvis Jūsu personas datus un uz kāda tiesiska pamata tie tiek apstrādāti.

Ja Jums ir jautājumi, iesniegumi vai pretenzijas par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi, vai rakstot uz mūsu elektroniskā pasta adresi [email protected], parakstoties ar drošu elektronisko parakstu. Starpniekam būs pienākums identificēt Jūs, tādēļ ieteicams iesniegumus parakstīt ar drošu elektronisku parakstu vai ierasties personīgi Starpnieka birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša, Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, [email protected].

Mārketinga privātums

Starpnieks attiecību uzturēšanai ar klientiem un sadarbības partneriem, Starpnieka pamatdarbības nodrošināšanai, pakalpojumu reklamēšanai, pakalpojumu administrēšanas un attīstīšanas nolūkā, kā arī klientu apmierinātības pētījumiem, statistikas datu apkopošanai un analīzei pakalpojumu uzlabošanas un jaunu pakalpojumu attīstīšanas nolūkā apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, pasta adrese).

Klientiem un visiem interesentiem, kas snieguši savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, kuri vēlas saņemt Starpnieka  ziņojumus pa e-pastu, Starpnieks sūta jaunākās ziņas, juridiska rakstura informāciju, ielūgumus uz pasākumiem un citu komerciāla rakstura informāciju par Latvia Sotheby`s International Realty sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā procesā Starpnieks  ievēro normatīvo aktu noteikumus attiecībā uz komerciāliem paziņojumiem un šo privātuma politiku.

Jūs varat abonēt e-pasta ziņojumus no Starpnieka tīmekļa vietnes www. latviasothebysrealty.com kājenē, lodziņā ierakstot savu kontaktinformāciju (e-pasts). Iesniedzot kontaktinformāciju, Jūs piekrītat šajā politikā noteiktai personas datu apstrādei.

Tāpat Jūs varat sniegt piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus nosūtot mums e-pastu vai parakstot par to atbilstošu piekrišanu mūsu birojā vai parakstot līgumu. Jūsu dotā piekrišana būs spēkā līdz līguma izpildei, vai līdz piekrišanas atsaukumam.

Tāpat Starpnieks var apstrādāt personas datus, kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai reģistrētos Starpnieka  pasākumiem vai piedalieties aptaujā par saņemto pakalpojumu.

Ja vairs nevēlieties saņemt komerciālos paziņojumus vai vēlaties atteikties no Latvia Sotheby`s International Realty jaunāko ziņu saņemšanas, Jums jānosūta paziņojums uz mūsu e-pastu: [email protected].

Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, IT un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti konkrēta mērķa sasniegšanā.

Personas datu aizsardzības nodrošināšana

Starpnieks aizsargā personas datus, kas nonāk tā rīcībā izmantojot pieejamās mūsdienu tehnoloģijas. Aizsargājot datus tiek analizēti riski, kas pastāv to apstrādē un to novēršanai tiek realizēti organizatoriski, finanšu un tehniskie pasākumi. Apstrādājot datus mēs iespējami minimizējam apstrādāto datu apjomu, izmantojam antivīrusa programmas, ugunsmūra pasākumus, datu šifrēšanu, datu drošības monitoringa pasākumus. Savu tehnisko iespēju robežās uzlabojam aizsardzības pasākumus.

Sīkdatņu apstrāde

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko tīmekļa vietne atstāj jūsu datorā, lai uzlabotu jūsu tiešsaistes pieredzi un saglabājot pārlūkošanas informāciju. Starpnieks izmanto gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes, kas aptver dažādas funkcijas, piemēram, navigāciju starp lapām, iestatījumu saglabāšanu,  kā arī citas funkcijas, kas uzlabo jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē.  Starpnieka mājas lapas apmeklējuma laikā Jums tiek dota iespēja izvēlēties Jums atbilstošu sīkdatņu izmantošanas kopumu. Atzīmējot konkrētas sīkdatnes to sarakstā, vai atzīmējot visas sīkdatnes, Jūs dodiet piekrišanu atzīmēto sīkdatņu izmantošanai. Tā Starpnieks izmanto “Google Analytics”, “Facebook”, “Instagram”, ”LinkedIn”, ”YouTube”, “Mailchimp”, “Google Ads” izveidotās sīkdatnes interneta mājas lapas darbības uzlabošanai un Jums interesējoša satura pielāgošanai. Starpnieka interneta mājas lapā Jūs atradīsiet saistes uz mūsu partneru mājas lapām, kuru darbība un tajā norādītā informācija ir ārpus mūsu kontroles.